کادرمانی

توانبخشی سالمندان

توانبخشی، فیزیوتراپی و کاردرمانی سالمندان حوزه وسیعی از مشکلات مربوط به این قشر را پوشش می دهد. شرایط بسیاری وجود...